درباره انجمن

چاپ

درباره انجمن

به منظور گسترش پیشبرد و ارتقاء دانش محیط زیست و ارتقاء کیفیت آن از طریق هماهنگ نمودن دیدگاه های توسعه با اهداف توسعه پایدار و به کارگیری تکنولوژی مناسب و نیز توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی انجمن متخصصان محیط زیست ایران در سال 1372 تشکیل گردد.

اعضاء هیات موسس انجمن آقایان دکتر مجید عباسپور، دکتر رضا مکنون، دکتر هادی منافی، دکتر تقی ابتکار و دکتر محمد توکل بوده اند.

"اعضای هیات مدیره"

"فرم عضویت در انجمن اعضای حقیقی"

"فرم عضویت در انجمن اعضای حقوقی"